2023 – Promises

1) year of destination – గురిని గుర్తించే సంవత్సరం
2) year of dedication – సమర్పణ కలిగియుండు సంవత్సరం
3) year of restoration – కోలిపోయినది తిరిగి పొందుకునే సంవత్సరం
4) year of Purification – శుద్దీకరణ పొందు సంవత్సరం
5) Acceptable year of God – ప్రభువు హితవత్సరము ప్రకటించు సంవత్సరం
6) Year of Separation – ప్రత్యేకపరచు సంవత్సరం
7) Kingdom Manifestation – దేవునిరాజ్య ప్రత్యేక్షత
8) Lift up forever

2010 – 10 Times Of Blessings | 10 రేట్లు ఆశీర్వాదం 

 

2011 – Acceptable Year Of The Lord |

 ప్రభువు హితవత్సరము ప్రకటించు సంవత్సరము 

 

2012 ( No Sickness – No Lack )

 The Lord Said Unto My Lord, Sit Thou At My Right Hand, Until I Make Thine Enemies Thy Footstool.

12 Is The No. Of Bride

12 Is The No. Of Heaven

 1. Psalms 110:1 | 2. Matthew 22:44 | 3. Mark 12:36 | 4. Luke 20:42,43 | 5. Acts 2:34,35 | 6. Hebrew 1:13

 

12 పరలోకపు సంఖ్య / వధువు సంఖ్య 

12.12.12 ప్రభువు నా ప్రభువుతో సెలవిచ్చినవాక్కు నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండుము.

 1. కీర్తనలు – 110:1 | 2. మత్తయి –  22:44 | 3. మార్కు – 12:36 | 4. లూకా –  20:42,43 | 5. అపొస్తలుల – 2:34,35 | 6. హెబ్రీయులకు – 1:13

 

2013 

Righteousness Brings Justification And Manifestation  

* Great Goodness=13

* Greater Lights=13

* Big Difference=13

* Shining Lights=13

నీతి, న్యాయమును మరియు ప్రత్యక్షతను తెస్తుంది.

ఎంతో గొప్ప మేలులు 

గొప్ప జ్యోతులు 

గొప్పగా వేరుపరుచుట 

వెలుగు తేజరిల్లుట 

 

2014 – Sure Foundation | స్థిరమైన పునాది 

 

2015 – Fresh Foundation | నూతన పునాది

 

2016 – 

Year Of Grace And Holy Faith , 

Year Of Restoration To Joy

కృప మరియు పరిశుద్ధ విశ్వాసం యొక్క సంవత్సరం ,

ఆనందాన్ని తిరిగి పొందుకునే  సంవత్సరం

 

2017 – Jcnm Promises

 1. Year Of Grace And Holy Faith
 2. Year Of Destination
 3. Year Of Glory Of Excellency
 4. Melchizedek Priesthood
 5. Year of the Chosen Ones of Jesus
 6. Year Of New Beginnings
 7. Close Relationship With Jesus
 8. Year Of Rest

 

 1. కృప మరియు పరిశుద్ధ విశ్వాసము 
 2. గురి వద్దకే పరుగెత్తు సంవత్సరము 
 3. మహిమ ప్రభావములు గల సంవత్సరము
 4. మెల్కిసెదక్ యాజకత్వము 
 5. ఏర్పరచబడిన వారి సంవత్సరము
 6. నూతన ఆరంభాలు 
 7. యేసయ్యతో లోతైన సహవాసం చేసే సంవత్సరము
 8. విశ్రాంతి గల సంవత్సరము

2018 – Jcnm Promises

 1. Strength
 2. Far Above
 3. Young Hart
 4. Overcome
 5. Much More
 6. One New Man
 7. Glorious Difference
 8. Holy Ghost Transportation
 9. Grace Of Translation
 10. Harvest Is White
 11. Year Of Restoration
 12. Year Of Possession
 13. Intimacy With Jesus
 14. Righteousness
 15. Holiness
 16. Financial Prosperity
 17. Supernatural
 18. Resurrection

2018

1.బలము 

 1. ఎంతో హెచ్చయిన స్థానము
 2. యవ్వన దుప్పి /లేడి 

4.అధిగమించుట 

5 .అత్యధికముగా 

 1. ఒక్క నూతన పురుషుడు 
 2. మహికరముగా వేరుపరచుట |  మహిమగల నూతన ఆరంభాలు 
 3. పరిశుద్దాత్మ ద్వారా కొనిపోవుట 
 4. ఆకాశమునకు ఆరోహణమగుట 
 5. పంట తెల్లబారి కోతకు వచ్చింది 
 6. కోల్పోయినవి తిరిగి పొందుకునే సంవత్సరము
 7. స్వాధీన పర్చుకునే సంవత్సరము
 8. యేసయ్యలో లోతైన సహావాసం 
 9. నీటి 

15.పరిశుద్ధత 

 1. ఆర్ధిక ఐశ్వర్యము 
 2. అద్భుతకరముగా   
 3. పునరుత్తాన శక్తితో జీవించాలి

2019 – Jcnm Promises

 1. Victory Life In Prayer
 2. Laying Back The Foundation
 3. Prepare For Peace Before And After Marriage
 4. The Violent Take It By Force
 5. To Preach The Acceptable Year Of The Lord
 6. Year Of Virtue
 7. Using The Keys Of The Kingdom
 8. Because I Live You Shall Live Also
 9. Unleashing The Power Of Sacrament
 10. Anointing Of Cyrus
 11. Breaking Generational Curses
 12. 1000 Times Blessings By Anointing
 13. Speeding Up For Glory
 14. Sowing Yourself To Become Billionaire 
 15. Power Of Agreement
 16. Year Of Signs And Wonders
 17. Word And Deed Saints
 18. Year Of Influence For The Kingdom
 19. Year of Receiving Specific Guidance from the Lord
 20. God Is Making Me Stronger Than The Enemy/Devil

21.He will make an Utter End: Affliction shall not rise up the Second Time. (Nahum 1:9)

 1. Year Of Remembrance

2019

 1. ప్రార్ధనలో జయజీవితము 

2.పునాదులు తిరిగి నిర్మించుట 

3.వివాహానికి ముందు తరువాత కూడా శాంతి కొరకు సిద్ధపడుట 

 1. బలవంతున్ని బలాత్కారముగా ఆక్రమించుకొనుట 
 2. హితవత్సరమును  ప్రకటించుట 
 3. ప్రభావమును బలపరచు సంవత్సరం 
 4. పరలోకపు తాళపుచెవులు వాడుట 
 5. యేసయ్య జీవించుచున్నారు గనుక మనమునూ జీవించుచున్నాము 
 6. ప్రభుబల్లలో ఉండే శక్తిని సామర్ధ్యమును తెలుసుకొనుట 
 7. కోరేషు అభిషేకము 
 8. పితరుల శాపాన్ని విరగగొట్టుట  
 9. అభిషేకము ద్వారా 1000 రెట్లు ఆశీర్వదించబడుట 
 10. దేవుని మహిమ కొరకు అత్యధికమైన వేగముగా ఎదుగుట 
 11. బహుసమృధ్ధిలోకి విత్తుట  
 12. అంగీకారము యొక్క శక్తి 
 13. మహత్కార్యముల,సూచక క్రియల సంవత్సరము 
 14. వాక్యములోను,క్రియలోను శక్తిగలవారగుట 
 15. దేవుని రాజ్యము కొరకు పలుకుబడి,ప్రభావము సంపాదించే సంవత్సరము 
 16. దేవుని నుండి ప్రత్యేకమైన నడిపింపుపొందే సంవత్సరము 
 17. దేవుడు నన్ను శత్రువు కంటే బలవంతురాలిగా చేస్తాడు 

21.భాద రెండవ మారు రాకుండా బొత్తిగా దానిని నివారణ చేయును (నహుము 1:9)

 1. జ్ఞాపకము ఉండే సంవత్సరము

 

2020 – Jcnm Promises

 1. Year Of Greatness
 2. Year Of Resisting Sin Unto Blood
 3. Year Of New Wine
 4. Year Of New Kingdom
 5. Year Of New Chariot
 6. Year Of Higher Thoughts As Sky (My Thoughts Are Higher Than Your Thoughts, They Are Higher Than The Skies)
 7. Year Of Quickening Spirit
 8. Year Of  Treasure Out Of Darkness
 9. Year Of Accessing 7 Fold Blessings To Rule And Reign – Power, Riches, Wisdom, Strength, Glory, Honour And Blessings
 10. The Stone Will Start Hitting The Image

(This Decade God Is Fulfilling Vision. A Stone Demolishing Every Kingdom In This World.)

 

 1. గొప్పతనము బయలుపరచు సంవత్సరము 
 2. పాపాన్ని రక్తము కారునంతగా ఎదిరించాలి (హెబ్రీ 12:4)
 3. నూతన ద్రాక్షారసం 
 4. నూతన రాజ్యం 
 5. నూతన రథం 
 6. ఆకాశము ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నదో, నా పట్ల ఆయన తలంపులు అంత ఎత్తుగా ఉన్నవి 
 7. జీవింపచేయు ఆత్మ 
 8. చీకటిలో నుండి గొప్ప ఐశ్వర్యం వస్తుంది (అంధకారంలో నుండి గొప్ప ధననిధి వచ్చును గాక ) 
 9. ఏడంతల ఆశీర్వాదము పొందుకొను సంవత్సరము (శక్తియు ఐశ్వర్యమును జ్ఞానమును బలమును ఘనతయు మహిమయు స్తోత్రము)
 10. చేతి సహాయము లేని రాయి రాజుల పాలనను పడగొట్టి అంతము చేసే అధికారము పొందుకునే సంవత్సరము

(చేతి సహాయము లేని రాయి ప్రతిమను తుత్తునీయులుగా విరగగొట్టుట ఆరభించెను 

2021 – Jcnm Promises

 1. The Revival Of Prayer
 2. The Revival Of Healing
 3. The Revival Of Holiness And Righteousness
 4. The Year Of Financial Harvest
 5. The Revival Of Taking Over Territories
 6. The Revival Of Honor
 7. The Revival Of Purification Of Motives
 8. The Revival Of Beginning Of The Out Pour Of The Latter Rain

 

 1. ప్రార్ధన ఉజ్జీవం 
 2. స్వస్థత ఉజ్జీవం
 3. నీతి పరిశుద్ధతతో కూడిన ఉజ్జీవం
 4. ఆర్ధిక  ఉజ్జీవం
 5. ప్రాంతాలను ప్రభావితం చేయడం 
 6. ఘనత 
 7. హృదయవాంఛలను శుద్ధికరించుకోవడం 
 8. కడవరి వర్షము కుమ్మరింపు

2022 – Jcnm Promises

 1. Holiness Is Highly Exalted Fruit Of Spirit In Heaven
 2. Higher Level Of Healings
 3. Giving For Glory
 4. Developing The Fruit By Uprooting The Root
 5. Every Rough Result Is Telling You To Repair Your Relationship With God .
 6. Gospel Of Grace Is The Only Gateway To Heaven
 7. Reviving The Final Vision Of The Church , The Body Of Christ.

దావీదునకు చూపిన శాశ్వత కృపను పొందుకునే సంవత్సరము

 1. పరిశుద్ధత అనేది పరలోక రాజ్యములో అత్యంత ఉన్నతమైన ఆత్మఫలం 
 2. స్వస్థతల యొక్క ఉన్నత స్థాయి 
 3. మహిమ కొరకు ఇచ్చుట 
 4. వేర్ల యొక్క మూలాలు తెలుసుకొని ఫలమును అభివృద్ధి పరచుకొనుట 
 5. ప్రతీ కఠినమైన ఫలితం దేవునితో మీ సంబంధాన్ని సరిద్దిద్దుకోమని చెబుతుంది 
 6. కృపావాక్యము మాత్రమే పరలోక రాజ్యమునకు ద్వారం 
 7. క్రీస్తు శరీరమైన సంఘము యొక్క అంత్యకాల దర్శనమును ఉజ్జీవపరుచుట