ఈ చీకటి కాలంలో నీవు ఎలా ఉండాలి ? - How to Position Yourself in this Dark Moment